српски

english


Међународни научни часопис Николајеве студије излази и као штампани и као електронски часопис у отвореном приступу. Часопис Николајеве студије објављује оригиналне научне ауторске радове, као и прегледне радове, библиографије, осврте, коментаре и приказе нових издања превасходно на енглеском и српском језику. Радови на српском објављују се ћирилицом. Услов за објављивање је да радови буду написани у складу са етичким и академским стандардима (видети Етички и научни стандарди). Радови се двоструко рецензирају (видети Упутство рецензентима).

1. Достављање рукописа Уредништву

Аутори треба да своје радове доставе електронским путем на имејл адресу Уредништва: editor@nicholaistudies.org.

Аутор треба да у посебном документу наведе своје име и презиме, назив установе у којој је запослен, поштанску и електронску адресу, број телефона, кратку академску биографију и неколико најзначајнијих библиографских јединица.

Аутор треба да потврди да рад није под истим нити под другачијим насловом већ објављиван, као и да рад није истовремено доставио и неком другом часопису, односно да рад није и неће бити понуђен ради објављивања неком другом часопису у земљи или иностранству све док Уредништво часописа Николајеве студије не извести аутора о крајњој одлуци o публиковању чланка.

С тим у вези аутор је у обавези да Уредништву достави и потписану Ауторску изјаву којом потврђује да достављени чланак представља резултат сопствених истраживања, да не крши ауторска права или права било које треће стране, да су приликом писања рада поштована правила научне методологије у погледу цитирања туђих извора и навода, и да рад није под тим нити под било којим другим насловом објављен или понуђен за објављивање у било којем другом часопису.

Скенирану Ауторску изјаву аутор Уредништву доставља електронским путем на имејл адресу Уредништва.

2. Структура рада

Рад написан на српском језику треба да садржи:

1) наслов;

2) име и презиме, афилијацију и имејл адресу аутора;

3) апстракт (до 5 редова) и кључне речи (до 5 речи) на српском језику

4) основни текст;

5) списак цитиране литературе, по азбучном/абецедном реду (најпре ћириличне а потом латиничне библиографске јединице);

6) наслов рада на енглеском језику (обавезно);

7) име, презиме и афилијацију аутора на енглеском језику (обавезно);

8) сажетак рада на енглеском језику (обавезно); пожељно је да сажетак на енглеском језику буде опширнији, до 1/5 дужине чланка.

Обим укупног текста рада требало би да буде до 50.000 словних знакова, рачунајући ту и размаке и напомене.

За рад написан на енглеском језику, види Упутство на енглеском језику.

3. Техничке карактеристике фајла са текстом рада

Аутори треба да своје радове доставе у електронској копији — као Microsoft Word 2003 документ, у .doc или .rtf екстензији (обавезно), и додатно као Adobe Systems Inc. документ, у .pdf екстензији.

Фајл са текстом рада треба да буде форматиран на следећи начин:

а) величина папира А4; маргине 2,5 cm; пагинација обавезна;

б) фонт: Times New Roman; друге фонтове коришћене у тексту послати као посебне фајлове;

в) величина слова: основни текст 12 pt, a сажетак, кључне речи, подножне напомене, извори, цитирана литература, резиме, назив и адреса установе и електронска адреса аутора 10 pt;

г) проред: 1, 5;

д) напомене се дају у дну стране (footnotes, а не endnotes);

ђ) за наглашавање се користи курзив (италик), не подебљавање (болд);

е) пожељно је да међунаслови, уколико их има, буду нумерисани (1., 1.1., 1.2., 1.2.1. итд.);

ж) илустративне прилоге уз радове (фотографије, графиконе, географске карте, скице…) треба доставити одвојено (напомена: у штампаној верзији часописа ови прилози неће бити објављени у боји!), са називом прилога. Аутор треба да означи место прилога у тексту.

з) Такође, аутор мора доставити Уредништву потписану изјаву да су илустрације његово ауторско дело или дозволу носиоца ауторских права за њихово објављивање у Николајевим студијама.

Аутори се охрабрују да користе интернет ресурсе само за публикације које нису доступне у штампаном издању (новински чланци, различити материјали објављени само на интернету итд.). Број интернет референци не би требало да прелази 20%, осим у посебним случајевима (студије везане за медијско извештавање и сл.).

4. Навођење цитата из Светог Писма

Навођење цитата из Светог Писма треба стандардизовати на следећи начин, у следећем формату: са тачком која следи иза скраћенице, затим размаком, бројем поглавља, запетом, размаком и бројем стиха.

Пример:

Пост. 1, 4–7 (не Пост 1, 4–7, Пост 1:4–7, Пост 1 4–7, Пост 1. 4–7, Пост. 1. 4–7, Пост. 1:4–7 итд.), Јн. 1, 1 (не Јн 1,1, Јн 1:1, Јн 1 1, Јн. 1.1, Јн. 1:1 итд.).

Скраћенице назива књига Светог Писма доступне су на вебсајту Николајевих студија.

5. Референце и цитирана литература

Навођење референци и литературе у прилозима за часопис Николајеве студије аутори треба да ускладе са Чикаго стилом (Chicago Manual of Style, Chicago: Chicago University Press, 2010), 16. или новије издање — било у скраћеном облику (аутор–датум стил) било у пуном облику (са фуснотама). Корисна адреса: https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html.

6. Процес рецензирања радова

По пријему рада Уредништво најпре одлучује да ли рад одговара профилу часописа и да ли ће бити послат на рецензирање, и потом аутора обавештава о својој одлуци.

Прилоге који се шаљу на рецензирање Уредништво доставља двојици рецензената. Имена рецензената нису и неће бити позната ауторима а сва комуникација се одвија преко Уредништва. Рецензенти добијају текст чланка електронским путем, без имена аутора или других података који би открили идентитет аутора (тзв. „double blind“ peer review) (видети Упутство рецензентима).

Уколико оба рецензента чланак безусловно прихвате, рад је примљен за штампу. Уколико оба рецензента одбију чланак, рад неће бити штампан. Уколико је неко од рецензената (или оба рецензента) тражио дораду чланка, аутор ће бити упознат са захтевима. Након исправки/дораде, чланак ће бити поново достављен рецензенту/рецензентима ради провере испуњености постављених услова. Уколико рецензенти процене да су услови испуњени чланак ће бити објављен. Уколико један рецензент условно или безусловно да позитивну рецензију а други негативну, биће ангажован трећи рецензент чија ће рецензија бити коначна.

По окончању процеса рецензирања, Уредништво обавештава аутора о томе да ли је рад прихваћен за објављивање или је одбијен.

Додатно, по пријему позитивних рецензија, Уредништво задржава право да од аутора захтева да чланак саобрази нормама часописа, односно да свој рад усклади са Упутством ауторима. Аутор је дужан да у року од 7 радних дана изврши коректуру рада, уколико то буде од њега затражено.

Рок за завршетак процеса рецензирања радова је 12 месеци од предаје рукописа, односно датума приспећа електронске копије рукописа, рачунајући први радан дан као датум приспећа уколико копија буде послата током нерадних дана.

Предвиђени рок за објављивање одобрених радова по окончању процеса рецензирања и после уношења евентуалних исправки је 12 месеци, рачунајући од датума приспећа коначне верзије рада, односно од датума одобравања рада.

7. Важни датуми — годишњи план и рокови за часопис Николајеве студије

У Николајевим студијама објављују се само радови који су прихваћени и који су по окончању процеса рецензије одобрени за објављивање.

Николајеве студије излазе у две свеске годишње. Прва свеска излази у првој половини године у потпуности на енглеском језику, а друга у другој половини године на енглеском и српском језику.

Прва свеска закључује се 15. новембра; 15. децембар је крајњи рок за ауторе да доставе коначне верзије текстова и евентуалне исправке; почетком јанура завршава се припрема прве свеске за штампу, а потом свеска излази из штампе.

Друга свеска закључује се 15. маја; 15. јун је крајњи рок за ауторе да доставе коначне верзије текстова и евентуалне исправке; почетком јула завршава се припрема друге свеске за штампу, а затим друга свеска излази из штампе.

8. Ауторска права

Међународни научни часопис Николајеве студије задржава ауторска права, уз напомену да аутори могу користити и поново публиковати сопствене радове само уз писмену дозволу Уредништва.

С друге стране, часопис Николајеве студије ауторима омогућује да крајњу, објављену верзију свог рукописа као PDF датотеку депонују у базе података, или да чланак у крајњем и публикованом облику објаве на личним веб страницама (укључујући ту и профиле не друштвеним мрежама као што је Academia.edu и сл.), као и на интернет страницама институције у којој су запослени, а све у складу са одредбама лиценце Creative Commons Attribution—NonCommercial—NoDerivatives 4.0 International (CC BY–NC–ND 4.0 — https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) у било које време након објављивања свог чланка у часопису, уз услов да обавезно наведу основне библиографске податке о чланку објављеном у часопису Николајеве студије (аутора/ауторе, наслов рада, наслов часописа, волумен, свеску, годиште, пагинацију), као и URL адресу на којој је чланак изворно објављен, односно DOI чланка у форми активне HTML везе.