српски

english


Међународни научни часопис Николајеве студије излази и као штампани и као електронски часопис у отвореном приступу. Часопис Николајеве студије објављује оригиналне научне ауторске радове, као и прегледне радове, библиографије, осврте, коментаре и приказе нових издања превасходно на енглеском и српском језику. Радови на српском објављују се ћирилицом. Услов за објављивање је да радови буду написани у складу са етичким и академским стандардима (видети Етички и научни стандарди). Радови се двоструко рецензирају (видети Упутство рецензентима).

1. Достављање рукописа Уредништву

Аутори треба да своје радове доставе електронским путем на имејл адресу Уредништва: editor@nicholaistudies.org.

Аутор треба да у посебном документу наведе своје име и презиме, назив установе у којој је запослен, поштанску и електронску адресу, број телефона, кратку академску биографију и неколико најзначајнијих библиографских јединица.

Аутор треба да потврди да рад није под истим нити под другачијим насловом већ објављиван, као и да рад није истовремено доставио и неком другом часопису, односно да рад није и неће бити понуђен ради објављивања неком другом часопису у земљи или иностранству све док Уредништво часописа Николајеве студије не извести аутора о крајњој одлуци o публиковању чланка.

С тим у вези аутор је у обавези да Уредништву достави и потписану Ауторску изјаву којом потврђује да достављени чланак представља резултат сопствених истраживања, да не крши ауторска права или права било које треће стране, да су приликом писања рада поштована правила научне методологије у погледу цитирања туђих извора и навода, и да рад није под тим нити под било којим другим насловом објављен или понуђен за објављивање у било којем другом часопису.

Скенирану Ауторску изјаву аутор Уредништву доставља електронским путем на имејл адресу Уредништва.

2. Структура рада

Рад написан на српском језику треба да садржи:

1) наслов;

2) име и презиме, афилијацију и имејл адресу аутора;

3) апстракт (до 5 редова) и кључне речи (до 5 речи) на српском језику

4) основни текст;

5) списак цитиране литературе, по азбучном/абецедном реду (најпре ћириличне а потом латиничне библиографске јединице);

6) наслов рада на енглеском језику (обавезно);

7) име, презиме и афилијацију аутора на енглеском језику (обавезно);

8) сажетак рада на енглеском језику (обавезно); пожељно је да сажетак на енглеском језику буде опширнији, до 1/5 дужине чланка.

Обим укупног текста рада требало би да буде до 50.000 словних знакова, рачунајући ту и размаке и напомене.

За рад написан на енглеском језику, види Упутство на енглеском језику.

3. Техничке карактеристике фајла са текстом рада

Аутори треба да своје радове доставе у електронској копији — као Microsoft Word 2003 документ, у .doc или .rtf екстензији (обавезно), и додатно као Adobe Systems Inc. документ, у .pdf екстензији.

4. Референце и цитирана литература

Навођење референци и литературе у прилозима за часопис Николајеве студије аутори треба да ускладе са Чикаго стилом (Chicago Manual of Style, Chicago: Chicago University Press, 2010), 16. или новије издање — било у скраћеном облику (аутор–датум стил) било у пуном облику (са фуснотама). Корисна адреса: https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html.

5. Коришћена литература — библиографија

У последњем одељку рада, аутор треба да наведе списак свих дела која је користио, цитирао и референцирао у тексту рада по абецедном/азбучном реду.

6. Важни датуми — годишњи план и рокови за часопис Николајеве студије

У Николајевим студијама објављују се само радови који су прихваћени и који су по окончању процеса рецензије одобрени за објављивање.

Николајеве студије излазе у две свеске годишње. Прва свеска излази у првој половини године у потпуности на енглеском језику, а друга у другој половини године на енглеском и српском језику.

Прва свеска закључује се 15. новембра; 15. децембар је крајњи рок за ауторе да доставе коначне верзије текстова и евентуалне исправке; почетком јанура завршава се припрема прве свеске за штампу, а потом свеска излази из штампе.

Друга свеска закључује се 15. маја; 15. јун је крајњи рок за ауторе да доставе коначне верзије текстова и евентуалне исправке; почетком јула завршава се припрема друге свеске за штампу, а затим друга свеска излази из штампе.

7. Накнаде, лиценцирање и ауторска права

Међународни научни часопис Николајеве студије је часопис доступан у отвореном приступу, потпуно некомерцијалан (види Етички и научни стандарди), и не наплаћује ни пријем, ни обраду ни објављивање чланака.

Николајеве студије придржавају се одредаба лиценце Creative Commons Attribution—NonCommercial—NoDerivatives 4.0 International (CC BY–NC–ND 4.0). Ова лиценца омогућава дистрибуцију материјала само у непрерађеном облику, само у некомерцијалне сврхе, и само уколико је ауторство јасно назначено. CC BY–NC–ND 4.0 лиценца подразумева следеће елементе: BY —ауторство мора бити јасно назначено; NC — дозвољена је само некомерцијална употреба рада; ND — нису дозвољене прераде или адаптације рада (види Creative Commons Attribution—NonCommercial—NoDerivatives 4.0 International (CC BY–NC–ND 4.0).

Међународни научни часопис Николајеве студије ауторима омогућава да задрже ауторска права за своје радове без икаквих ограничења.