српски

english


Етички и научни стандарди

Часопис Николајеве студије је у потпуности непрофитан. Издавање часописа Николајеве студије финансира се искључиво од донација и претплате. Читав процес припремања часописа за публикацију у потпуности је бесплатан за све који су у њега укључени, како за ауторе, тако и за рецензенте и Уредништво, почевши од писања чланака и текстова за Николајеве студије, преко пријема прилога за часопис, рецензирања, евентуалних накнадних исправки до завршетка припреме за штампу и самог објављивања.

Уредништво часописа Николајеве студије веома држи до високих етичких и академских стандарда при публиковању научних радова. У Николајевим студијама стога се објављују само они радови који су плод самосталног истраживања једног или више аутора, који задовољавају језичке и академске норме, што укључује темељну обраду теме, коришћење најновије научне литературе, и поштовање академских стандарда.

Плагијаризам

Аутори су дужни да се постарају да њихов рад буде у потпуности оригиналан, а да коришћени туђи радови буду исправно цитирани и наведени. У том смислу, и Уредништво и рецензенти врше активну антиплагијат проверу.

Под плагијатом се подразумева представљање туђег рада као сопственог, коришћење туђих идеја, концепата, речи, структуре итд. без одговарајућег навођења извора. Плагирање представља дословно преузимање туђег дела (copy / paste), у целости или делимично, без навођења извора и без стављања под знаке навода. То важи и за текстове који нису ауторизовани, као што су текстови са интернета, са различитих вебсајтова, форума, блогова и слично. Под плагијатом се подразумева и коришћење туђих радова без навођења извора и онда када они нису дословно наведени већ препричани, парафразирани или преведени са страног језика и слично.

Осим у посебним случајевима (анализа извора), у чланку не би требало да буде више од 20% дословно цитираног текста, чак и када је извор уредно назначен.